Dendritic platinum-decorated gold nanoparticles for non-enzymatic glucose biosensing

Kuan Jung Chen, Wei Nien Su, Chun Jern Pan, Shou Yi Cheng, John Rick, Shih Han Wang, Chung Chiun Liu, Chun Chao Chang, Yaw Wen Yang, Chia Hsin Wang, Bing Joe Hwang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dendritic platinum-decorated gold nanoparticles for non-enzymatic glucose biosensing」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds