Demystifying the long noncoding RNA landscape of small EVs derived from human mesenchymal stromal cells

Chien Wei Lee, Yi Fan Chen, Allen Wei Ting Hsiao, Amanda Yu Fan Wang, Oscar Yuan Jie Shen, Belle Yu Hsuan Wang, Lok Wai Cola Ho, Wei Ting Lin, Chung Hang Jonathan Choi, Oscar Kuang Sheng Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Demystifying the long noncoding RNA landscape of small EVs derived from human mesenchymal stromal cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences