Decision-tree algorithm for optimized hematopoietic progenitor cell–based predictions in peripheral blood stem cell mobilization

Chia Yun Wu, Tzeon Jye Chiou, Chun Yu Liu, Feng Chang Lin, Jeong Shi Lin, Man Hsin Hung, Liang Tsai Hsiao, Chueh Chuan Yen, Jyh Pyng Gau, Hsiu Ju Yen, Giun Yi Hung, Hui Chi Hsu, Cheng Hwai Tzeng, Jing Hwang Liu, Yuan Bin Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Decision-tree algorithm for optimized hematopoietic progenitor cell–based predictions in peripheral blood stem cell mobilization」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences