Data-rate-efficient CMOS modulator for wireless biomedical sensor network applications

Kai Wen Yao, Cihun Siyong Alex Gong, Yu Ting Hsueh, Yu Lin Tsou, Muh Tian Shiue, Jian Chiun Liou, Yih Shiou Hwang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Data-rate-efficient CMOS modulator for wireless biomedical sensor network applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science