(D620N) VPS35 causes the impairment of Wnt/β-catenin signaling cascade and mitochondrial dysfunction in a PARK17 knockin mouse model

Ching Chi Chiu, Yi Hsin Weng, Ying Zu Huang, Rou Shayn Chen, Yu Chuan Liu, Tu Hsueh Yeh, Chin Song Lu, Yan Wei Lin, Yu Jie Chen, Chia Chen Hsu, Chi Han Chiu, Yu Ting Wang, Wan Shia Chen, Shu Yu Liu, Hung Li Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「(D620N) VPS35 causes the impairment of Wnt/β-catenin signaling cascade and mitochondrial dysfunction in a PARK17 knockin mouse model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences