CYP17A1 maintains the survival of glioblastomas by regulating SAR1-mediated endoplasmic reticulum health and redox homeostasis

Hong Yi Lin, Chiung Yuan Ko, Tzu Jen Kao, Wen Bin Yang, Yu Ting Tsai, Jian Ying Chuang, Siou Lian Hu, Pei Yu Yang, Wei Lun Lo, Tsung I. Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CYP17A1 maintains the survival of glioblastomas by regulating SAR1-mediated endoplasmic reticulum health and redox homeostasis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences