Culture of Cordyceps myrmecophila Cesati

貢獻的翻譯標題: 蟻生蟲草之培養

Shu-Ching Chao, I-Lin Hsieh, Ling-Wen Lee, Kur-Ta Cheng, Ching-Hua Su

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「蟻生蟲草之培養」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology