Cross-reactive Neutralizing Antibody Responses to Enterovirus 71 Infections in Young Children: Implications for Vaccine Development

Mei Liang Huang, Pai Shan Chiang, Min Yuan Chia, Shu Ting Luo, Luan Yin Chang, Tzou Yien Lin, Mei Shang Ho, Min Shi Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cross-reactive Neutralizing Antibody Responses to Enterovirus 71 Infections in Young Children: Implications for Vaccine Development」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences