Critical management in patients with severe enterovirus 71 infection

Jieh Neng Wang, Chih Ta Yao, Cheng Nan Yeh, Chao Ching Huang, Shih Min Wang, Ching Chuan Liu, Jing Ming Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

35 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Critical management in patients with severe enterovirus 71 infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences