Coxsackievirus B3 in human milk

Mei Ling Chang, Kuo Chien Tsao, Chi Chia Huang, Meng Hsiu Yen, Chung Guei Huang, Tzou Yien Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Coxsackievirus B3 in human milk」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences