Cox-2 gene overexpression in ureteral stump urothelial carcinoma following nephrectomy for renal cell carcinoma: A case report

Wei-Pin Chang, Tsu-Ming Chien, Yu-Shiuan Wang, Siou-Jin Chiu, Mei-Hui Lee, Wei Chiao Chang, Yii-Her Chou, Ming-Feng Hou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Cox-2 gene overexpression in ureteral stump urothelial carcinoma following nephrectomy for renal cell carcinoma: A case report」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences