Cost-effectiveness analysis of universal influenza vaccination: Application of the susceptible–infectious–complication–recovery model

Kuen Cheh Yang, Hui Fang Hung, Meng Kan Chen, Sam Li Sheng Chen, Jean Ching Yuan Fann, Sherry Yueh Hsia Chiu, Amy Ming Fang Yen, Kuo Chin Huang, Hsiu Hsi Chen, Sen Te Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cost-effectiveness analysis of universal influenza vaccination: Application of the susceptible–infectious–complication–recovery model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences