Corrigendum to "Carbapenem susceptibility among Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Enterobacter cloacae isolates obtained from patients in intensive care units in Taiwan in 2005, 2007, and 2009" [Diagn Microbiol infect dis 2015;81(4): 290-295]

ShioShin Jean, Wen-Sen Lee, Kuan-Jen Bai, Kwok Woon Yu, Chin-Wung Hsu, Chun Hsing Liao, Feng Yi Chang, Wen Chien Ko, Jiunn Jong Wu, Yen Hsu Chen, Yao Shen Chen, Jien Wei Liu, Min Chi Lu, Cheng Yi Liu, Ray-Jade Chen, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
頁(從 - 到)298
期刊Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
87
發行號3
DOIs
出版狀態已發佈 - 3月 1 2017

ASJC Scopus subject areas

  • 微生物學(醫學)
  • 傳染性疾病

引用此