Corrigendum: SUV39H1 Reduction Is Implicated in Abnormal Inflammation in COPD

Tzu Tao Chen, Sheng Ming Wu, Shu Chuan Ho, Hsiao Chi Chuang, Chien Ying Liu, Yao Fei Chan, Lu Wei Kuo, Po Hao Feng, Wen Te Liu, Kuan Yuan Chen, Ta Chih Hsiao, Jer Nan Juang, Kang Yun Lee

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論

摘要

This corrects the article DOI: 10.1038/srep46667.
原文英語
文章編號46924
頁數1
期刊Scientific Reports
7
DOIs
出版狀態已發佈 - 十二月 22 2017

ASJC Scopus subject areas

  • General

指紋 深入研究「Corrigendum: SUV39H1 Reduction Is Implicated in Abnormal Inflammation in COPD」主題。共同形成了獨特的指紋。

  • 引用此