Correlations between cytoplasmic CSE1L in neoplastic colorectal glands and depth of tumor penetration and cancer stage

Cheng Jeng Tai, Tzu Cheng Su, Ming Chung Jiang, Hung Chang Chen, Shing Chuan Shen, Woan Ruoh Lee, Ching Fong Liao, Ying Chun Chen, Shu Hui Lin, Li Tzu Li, Ko Hung Shen, Chung Min Yeh, Kun Tu Yeh, Ching Hsiao Lee, Hsin Yi Shih, Chun Chao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Correlations between cytoplasmic CSE1L in neoplastic colorectal glands and depth of tumor penetration and cancer stage」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds