Coronary artery aneurysms occurrence risk analysis between Kawasaki disease and LRP1B gene in Taiwanese children

Ying Ju Lin, Xiang Liu, Jeng Sheng Chang, Wen Kuei Chien, Jin Hua Chen, Hsinyi Tsang, Chien Hui Hung, Ting Hsu Lin, Shao Mei Huang, Chiu Chu Liao, Cheng Wen Lin, Tsung Jung Ho, Fuu Jen Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Coronary artery aneurysms occurrence risk analysis between Kawasaki disease and LRP1B gene in Taiwanese children」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds