Contributions of local pollution emissions to particle bioreactivity in downwind cities in China during Asian dust periods

Kin Fai Ho, Kuan Che Wu, Xinyi Niu, Yunfei Wu, Chong Shu Zhu, Feng Wu, Jun Ji Cao, Zhen Xing Shen, Ta Chih Hsiao, Kai Jen Chuang, Hsiao Chi Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Contributions of local pollution emissions to particle bioreactivity in downwind cities in China during Asian dust periods」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science