Consensus statement on the role of fluoroquinolones in the management of urinary tract infections

Po Ren Hsueh, Yeu Jun Lau, Wen Chien Ko, Cheng Yi Liu, Ching Tai Huang, Muh Yong Yen, Yung Ching Liu, Wen Sen Lee, Chun Hsing Liao, Ming Yieh Peng, Chih Ming Chen, Yao Shen Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Consensus statement on the role of fluoroquinolones in the management of urinary tract infections」主題。共同形成了獨特的指紋。