Composite nano-titanium oxide-chitosan artificial skin exhibits strong wound-healing effect - An approach with anti-inflammatory and bactericidal kinetics

Chiung Chi Peng, Ming Hua Yang, Wen Ta Chiu, Chun Hung Chiu, Chi Shen Yang, Yi Wen Chen, Kuan Chou Chen, Robert Y. Peng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

60 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Composite nano-titanium oxide-chitosan artificial skin exhibits strong wound-healing effect - An approach with anti-inflammatory and bactericidal kinetics」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds