Comparison of Two Molecular Methods for Rapid Diagnosis of Tuberculosis

Jau Ching Lee, Cheng-Hui Wang, Yi-Lin Liang, Sung-tzu Tsao, Chi-Chih Liao, Fang-Lan Yu, Ching-Sheng Hung, Yi-Yuan Yang, Giueng-Chueng Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Comparison of Two Molecular Methods for Rapid Diagnosis of Tuberculosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences