Comparison of prognostic models for patients with diffuse large B-cell lymphoma in the rituximab era

Yu Chung Huang, Chun Yu Liu, Hsueh Ju Lu, Han Tsung Liu, Man Hsin Hung, Ying Chung Hong, Liang Tsai Hsiao, Jyh Pyng Gau, Jin Hwang Liu, Hui Chi Hsu, Tzeon Jye Chiou, Po Min Chen, Cheng Hwai Tzeng, Yuan Bin Yu

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparison of prognostic models for patients with diffuse large B-cell lymphoma in the rituximab era」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences