Comparison of cytotoxicity induced by PM2.5-bound polycyclic aromatic compounds from different environments in Xi'an, China

Xinyi Niu, Kin Fai Ho, Hsiao Chi Chuang, Jian Sun, Yu Huang, Tafeng Hu, Hongmei Xu, Jing Duan, Ka Hei Lui, Junji Cao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Comparison of cytotoxicity induced by PM<sub>2.5</sub>-bound polycyclic aromatic compounds from different environments in Xi'an, China」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences