Comparative pharmacokinetics of maxacalcitol in healthy Taiwanese and Japanese subjects

Ming Che Liu, Feng Yi Chou, Yi An Chien, Yen Ju Chen, Masaichi Abe, Koki Furusho, Shunji Matsuki

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Comparative pharmacokinetics of maxacalcitol in healthy Taiwanese and Japanese subjects」主題。共同形成了獨特的指紋。

Arts & Humanities