Comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers in terms of major cardiovascular disease outcomes in elderly patients: A nationwide population-based cohort study

Shu Chen Chien, Shuo Ming Ou, Chia Jen Shih, Pei Wen Chao, Szu Yuan Li, Yi Jung Lee, Shu Chen Kuo, Shuu Jiun Wang, Tzeng Ji Chen, Der Cherng Tarng, Hsi Chu, Yung Tai Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers in terms of major cardiovascular disease outcomes in elderly patients: A nationwide population-based cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences