Combined Treatment of Heteronemin and Tetrac Induces Antiproliferation in Oral Cancer Cells

Chi Hung Huang, Tung Yung Huang, Wong Jin Chang, Yi Shin Pan, Hung Ru Chu, Zi Lin Li, Sukanya Unson, Yu Tang Chin, Chi Yu Lin, Haw Ming Huang, Chao Nan Hsiung, Fabio Gionfra, Paolo De Vito, Jens Z. Pedersen, Sandra Incerpi, Yi Ru Chen, Sheng Yang Lee, Hung Yun Lin, Paul J. Davis, Jacqueline Whang-PengKuan Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Combined Treatment of Heteronemin and Tetrac Induces Antiproliferation in Oral Cancer Cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds