Combined therapeutic treatment for traumatic skull defect with brain abscess in a schizophrenic patient

Tzu Hsuan Chen, Dar Yu Yang, Shuo Tsung Chen, Yao Chin Wang, Chung Hsin Yeh, Chun Yuan Huang, Muh Shi Lin, Woon Man Kung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

ASJC Scopus subject areas

  • 精神病學和心理健康
  • 神經病學(臨床)

引用此