Combined Framingham risk score and coronary artery calcium score predict subclinical coronary plaque assessed by coronary computed tomography angiogram in asymptomatic Taiwanese population

Jong Shiuan Yeh, Yung Ta Kao, Feng-Yen Lin, Chun-Ming Shih, Nai-Wen Tsao, Chao Shun Chan, Ming-Hsiung Hsieh, Kou-Gi Shyu, Jaw Wen Chen, Nen-Chung Chang, Chun-Yao Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Combined Framingham risk score and coronary artery calcium score predict subclinical coronary plaque assessed by coronary computed tomography angiogram in asymptomatic Taiwanese population」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences