Colchicine suppresses atrial fibrillation in failing heart

Rahul Singhal, Shih Lin Chang, Eric Chong, Ya Wen Hsiao, Shuen Hsin Liu, Yung Nan Tsai, Chiao Po Hsu, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Trung Le Ha, Yao Chang Chen, Yi-Jen Chen, Chuen Wang Chiou, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Colchicine suppresses atrial fibrillation in failing heart」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences