Co-existence of atrial tachycardia and common atrial flutter: Electrophysiologic characteristics and radiofrequency catheter ablation

Chuen Wang Chiou, Shih Ann Chen, Ching Tai Tai, Chern En Chiang, Shih Huang Lee, Kwo Chang Ueng, Zu Chi Wen, Wen Chung Yu, Yi Jen Chen, Jin Long Huang, Chun Yin Chen, Mau Song Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Co-existence of atrial tachycardia and common atrial flutter: Electrophysiologic characteristics and radiofrequency catheter ablation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences