Clinicopathologic Characterization of GREB1 -rearranged Uterine Sarcomas With Variable Sex-Cord Differentiation

Cheng Han Lee, Yu-Chien Kao, Wan Ru Lee, Yi Wen Hsiao, Tzu Pin Lu, Chia Ying Chu, Yi Jia Lin, Hsuan Ying Huang, Tsung Han Hsieh, Yun Ru Liu, Cher Wei Liang, Tom Wei Wu Chen, Stephen Yip, Amy Lum, Kuan Ting Kuo, Yung Ming Jeng, Shih Chen Yu, Yung Chuan Chung, Jen Chieh Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinicopathologic Characterization of GREB1 -rearranged Uterine Sarcomas With Variable Sex-Cord Differentiation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences