Clinical outcome of severe head injury in different protocol-driven therapies

Sheng Jean Huang, Wei Chen Hong, Yin Yi Han, Yuan Sen Chen, Chung Shi Wen, Yi Shin Tsan, Yong Kwang Tu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinical outcome of severe head injury in different protocol-driven therapies」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences