Clinical manifestations of strongyloidiasis in southern Taiwan

Hung Chin Tsai, Susan Shin Jung Lee, Yung Ching Liu, Wei Ru Lin, Chun Kai Huang, Yao Shen Chen, Shue Ren Wann, Tsung Hung Tsai, Hsi Hsun Lin, Muh Yong Yen, Chuan Min Yen, Eng Rin Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinical manifestations of strongyloidiasis in southern Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences