Clinical manifestations of Japanese encephalitis in southern Taiwan

Kuang Ming Chen, Hung Chin Tsai, Cheng Len Sy, Susan Shin Jung Lee, Yung Ching Liu, Shue Ren Wann, Yung Hsing Wang, Ming Hsin Mai, Jei Kuang Chen, Kuan Sheng Wu, Yi Jan Chen, Yao Shen Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinical manifestations of Japanese encephalitis in southern Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences