Clinical impact of speed variability to identify ultramarathon runners at risk for acute kidney injury

Sen Kuang Hou, Yu Hui Chiu, Yi Fang Tsai, Ling Chen Tai, Peter C. Hou, Chorng Kuang How, Chen Chang Yang, Wei Fong Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinical impact of speed variability to identify ultramarathon runners at risk for acute kidney injury」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences