Clinical and molecular characterization of Acinetobacter seifertii in Taiwan

Li Hua Li, Ya Sung Yang, Jun Ren Sun, Tzu Wen Huang, Wei Cheng Huang, Feng Jui Chen, Yung Chih Wang, Ting Hao Kuo, Shu Chen Kuo, Te Li Chen, Yi Tzu Lee, Yea Yuan Chang, Ya Sung Yang, Yuag Meng Liu, Shu Chen Kuo, Chang Pan Liu, Te Li Chen, Yi Tzu Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Clinical and molecular characterization of Acinetobacter seifertii in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences