CISD2 Haploinsufficiency Disrupts Calcium Homeostasis, Causes Nonalcoholic Fatty Liver Disease, and Promotes Hepatocellular Carcinoma

Zhao Qing Shen, Yi Fan Chen, Jim Ray Chen, Yuh Shan Jou, Pei Chun Wu, Cheng Heng Kao, Chih Hao Wang, Yi Long Huang, Chian Feng Chen, Ting Shuo Huang, Yu Chiau Shyu, Shih Feng Tsai, Lung Sen Kao, Ting Fen Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

37 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CISD2 Haploinsufficiency Disrupts Calcium Homeostasis, Causes Nonalcoholic Fatty Liver Disease, and Promotes Hepatocellular Carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds