Circulating tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 is associated with aldosterone-induced diastolic dysfunction

Chi Sheng Hung, Chia Hung Chou, Xue Ming Wu, Yi Yao Chang, Vin Cent Wu, Ying Hsien Chen, Yuan Shian Chang, Yao Chou Tsai, Ming Jai Su, Yi Lwun Ho, Ming Fong Chen, Kwan Dun Wu, Yen Hung Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Circulating tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 is associated with aldosterone-induced diastolic dysfunction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences