Circadian clock gene BMAL1 controls testosterone production by regulating steroidogenesis-related gene transcription in goat Leydig cells

Yaoyao Xiao, Lijia Zhao, Weidong Li, Xiaoyu Wang, Tiantian Ma, Luda Yang, Lei Gao, Cuimei Li, Manhui Zhang, Dan Yang, Jing Zhang, Haizhen Jiang, Hongcong Zhao, Yiqun Wang, Hsu Wen Chao, Aihua Wang, Yaping Jin, Huatao Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Circadian clock gene BMAL1 controls testosterone production by regulating steroidogenesis-related gene transcription in goat Leydig cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds