Cigarette Smoking, Alcohol Consumption, and Risk of Alopecia Areata: A Population-Based Cohort Study in Taiwan

Ying Xiu Dai, Fang Yu Yeh, Yi Jung Shen, Ying Hsuan Tai, Yiing Jenq Chou, Yun Ting Chang, Tzeng Ji Chen, Chung Pin Li, Chen Yi Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cigarette Smoking, Alcohol Consumption, and Risk of Alopecia Areata: A Population-Based Cohort Study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences