Chromosome 3p12.3-p14.2 and 3q26.2-q26.32 are genomic markers for prognosis of advanced nasopharyngeal carcinoma

Jim Jinn Chyuan Sheu, Chia Huei Lee, Jenq Yuh Ko, George S W Tsao, Chung Chun Wu, Chih Yeu Fang, Fuu Jen Tsai, Chun Hung Hua, Chi Long Chen, Jen Yang Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chromosome 3p12.3-p14.2 and 3q26.2-q26.32 are genomic markers for prognosis of advanced nasopharyngeal carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences