Chitosan-based hydrogels to treat hydrofluoric acid burns and prevent infection

Shu Wei Huang, Fang Ching Yeh, You Ren Ji, Ying Fu Su, Ying shih Su, Ming Hsien Chiang, Shian Chiuan Tzeng, Chien Yao Fu, Aristine Cheng, Yung Chi Wang, Yi Tzu Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chitosan-based hydrogels to treat hydrofluoric acid burns and prevent infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds