Chemoradiotherapy for Inoperable Carotid Body Leiomyosarcoma: A Case Report and Review of Literature

Cheng Sheng Liu, Jia Ruey Tsai, Yi Tzu Kao, Long Sheng Lu, Yin Ju Chen, Thierry Burnouf, Peng Yuan Wang, Jeng Fong Chiou, Lai Lei Ting

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Chemoradiotherapy for Inoperable Carotid Body Leiomyosarcoma: A Case Report and Review of Literature」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences