Chemical composition and bioreactivity of PM2.5 during 2013 haze events in China

Kin Fai Ho, Steven Sai Hang Ho, Ru Jin Huang, Hsiao Chi Chuang, Jun Ji Cao, Yongming Han, Ka Hei Lui, Zhi Ning, Kai Jen Chuang, Tsun Jen Cheng, Shun Cheng Lee, Di Hu, Bei Wang, Renjian Zhang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

79 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chemical composition and bioreactivity of PM2.5 during 2013 haze events in China」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences