Characterization of Two Novel Cell Lines with Distinct Heterogeneity Derived from a Single Human Bile Duct Carcinoma

Jinghan Wang, Linfang Li, Keqiang Zhang, Yong Yu, Bin Li, Jiang Li, Zi Yan, Zhenli Hu, Yun Yen, Mengchao Wu, Xiaoqing Jiang, Qijun Qian

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization of Two Novel Cell Lines with Distinct Heterogeneity Derived from a Single Human Bile Duct Carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds