Characterization of the rat A2A adenosine receptor gene: A 4.8-kb promoter-proximal DNA fragment confers selective expression in the central nervous system

Yi Chao Lee, Chen Li Chien, Chung Nan Sun, Chuen Lin Huang, Nai Kuei Huang, Ming Chang Chiang, Hsing Lin Lai, Yow Sien Lin, Szu Yi Chou, Chi Kuang Leo Wang, Ming Hong Tai, Wen Lin Liao, Teng Nan Lin, Fu Chin Liu, Yijuang Chern

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

51 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization of the rat A2A adenosine receptor gene: A 4.8-kb promoter-proximal DNA fragment confers selective expression in the central nervous system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences