Characterization of low right atrial isthmus as the slow conduction zone and pharmacological target in typical atrial flutter

Ching Tai Tai, Shih Ann Chen, Chern En Chiang, Szu-Chih Lee, Kwo Chang Ueng, Zu Chi Wen, Jin Long Huang, Yi Jen Chen, Wen Chung Yu, An Ning Feng, Chuen Wang Chiou, Mau Song Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

77 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization of low right atrial isthmus as the slow conduction zone and pharmacological target in typical atrial flutter」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences