Characteristics of young lung cancer: Analysis of Taiwan's nationwide lung cancer registry focusing on epidermal growth factor receptor mutation and smoking status

Chia Hung Hsu, Chien Hua Tseng, Chun Ju Chiang, Kuo Hsuan Hsu, Jeng Sen Tseng, Kun Chieh Chen, Chih Liang Wang, Chih Yi Chen, Sang Hue Yen, Chao Hua Chiu, Ming Shyan Huang, Chong Jen Yu, Ying Huang Tsai, Jin Shing Chen, Chun Ming Tsai, Teh Ying Chou, Kuei Chih Lin, Ming Hsun Tsai, Wen Chung Lee, Hsiu Ying KuTsang Wu Liu, Tsung Ying Yang, Gee Chen Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characteristics of young lung cancer: Analysis of Taiwan's nationwide lung cancer registry focusing on epidermal growth factor receptor mutation and smoking status」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences