Characteristics of diurnal ventricular premature complex variation in right ventricular outflow tract arrhythmias after catheter ablation

Shih Jie Jhuo, Li Wei Lo, Shih Lin Chang, Yenn Jiang Lin, Fa Po Chung, Yu Feng Hu, Tze Fan Chao, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Chin Yu Lin, Yao Ting Chang, Chung-Hsing Lin, Rohit Walia, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Sunu Budhi Raharjo, Wei Hua Tang, Kun Tai Lee, Wen Ter Lai, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Characteristics of diurnal ventricular premature complex variation in right ventricular outflow tract arrhythmias after catheter ablation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences