Characteristics and long-term catheter ablation outcome in long-standing persistent atrial fibrillation patients with non-pulmonary vein triggers

Yuan Hung, Li Wei Lo, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Yu Feng Hu, Fa Po Chung, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Rohit Walia, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Chung-Hsing Lin, Yao Ting Chang, Chin Yu Lin, Chao Shun Chan, Ying Chieh Liao, Sunu Raharjo, Suresh Allamsetty, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characteristics and long-term catheter ablation outcome in long-standing persistent atrial fibrillation patients with non-pulmonary vein triggers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences