Changes of regional cerebral oxygen saturation during spinal anesthesia

Li Chuan Chu, Yung Wei Hsu, Tzu Chi Lee, Yuan Chi Lin, Chun Jen Huang, Chien Chuan Chen, Yu Chun Hung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Changes of regional cerebral oxygen saturation during spinal anesthesia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences